Billedbrug i EGF

Senest ændret den 04-08-2020

Datatilsynet har den 26. september 2019 offentliggjort en ny praksis, der gør det nemmere at offentliggøre billeder på internettet.

Almindelige & harmløse billeder kan offentliggøres uden samtykke.

Helhedsvurdering og formål

Den, der vil offentliggøre billedet, skal foretage en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, og ud fra denne vurdering afgøre, om billedet kan bruges ud fra interesseafvejningsreglen. Ligesom du skal sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det. Du er i denne situation den dataansvarlige.

Er der tale om billeder med børn og unge, skal denne gruppe af personer gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser der er ved offentliggørelse af billeder online.

Almindelige billeder

Ved almindelige billeder forstås, at billedet viser identificerbare personer, og ikke indeholder følsomme oplysninger, for eksempel skader, eller oplysninger om straf. Indeholder billedet ikke identificerbare personer, er det slet ikke omfattet af reglerne om personoplysninger. Personer er identificerbare, hvis de kan genkendes, så det er uden betydning, om der er knyttet navne til billedet.

Harmløse billeder

Ved harmløse billeder forstås, at der er et naturligt formål med at bruge billedet, og at billedet vurderet ud fra almindelig fornuft ikke udstiller, udnytter eller krænker nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der er børn og unge på billedet, skal man være ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst.

Vurdering af interesseafvejningsreglen

Der kræves som udgangspunkt ikke samtykke til:

  • Billeder af de aktive under træning eller en gymnastikopvisning
  • Billeder af tilskuere
  • Holdbilleder
  • Billeder af bestyrelsesmedlemmer og trænere

Her kræves som udgangspunkt samtykke:

  • Billeder fra omklædningsrum, hvor nogle er helt eller delvist afklædte
  • Børn og unge i badetøj i svømmehal
  • Billeder, der viser skader på udøvere
  • Kommerciel brug til reklame for sponsor

Datatilsynet

Rettigheder og pligter

Det er afgørende at dit grundlag for offentliggørelse af billeder er til stede. F.eks. ved at have fået lov af personen på billedet.

Dog kan almindelige billeder offentliggøres hvis den dataansvarlige (den som har taget billedet) har en legitim interesse i at offentliggøre billedet, og denne interesse overstiger dem på billedets interesser eller rettigheder (interesseafvejningsreglen).

Interesseafvejningsreglen

Ved vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede på baggrund af en interesseafvejning, kommer det bl.a. an på karakteren af billedet, herunder hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad der er formålet med offentliggørelsen. Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Alderen på personen på billedet skal i den forbindelse også tages i betragtning. Overvej derfor altid, hvilke eventuelle indvirkninger eller konsekvenser en offentliggørelse af billedet kan have for de personer, der er på billedet.

Eksempler på billeder, der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke, er billeder optaget under en forenings udfoldelse af aktiviteter.

Følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold

Hvis et billede (eventuelt sammen med tekst) indeholder følsomme oplysninger om den eller de personer, der er på billedet, skal du overveje nøje, om der er grundlag for at offentliggøre billedet uden samtykke fra den eller de pågældende personer. Dette vil således sjældent kunne lade sig gøre.

Indeholder billedet skader eller strafbare forhold vil det aldrig være tilladt at offentliggøre billedet.

Oplysningspligt og ret til indsigelse

Ligesom du skal sikre dig, at du lovligt må offentliggøre et billede på internettet, dvs. at du har et grundlag for at kunne offentliggøre billedet, skal du også være opmærksom på, at der gælder en oplysningspligt over for de personer, der fremgår af et billede. Du skal i almindelighed sørge for, at den eller de personer, der er på billedet, er vidende om, at du har tænkt dig at offentliggøre billedet på internettet, så de har mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det.

Hvis den person, der fremgår af billedet, er utilfreds med offentliggørelsen, har vedkommende ret til at gøre indsigelse. Det kan ske, før billedet er blevet offentliggjort eller på et senere tidspunkt. Personen skal i så fald oplyse, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den person, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, fjernes det hurtigst muligt.

Du kan læse mere om oplysningspligten og retten til at gøre indsigelse her:

https://www.datatilsynet.dk/media/7582/registreredes-rettigheder.pdf

Klage til Datatilsynet

Hvis din anmodning om at slette et offentliggjort billede ikke imødekommes, kan personen der fremgår af billedet, kan klage til Datatilsynet.
Personen, der klager, vil i den forbindelse blive bedt om at sende de argumenter, vedkommende har begrundet sit ønske med, og det afslag du har fået.

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

Kilder

https://www.datatilsynet.dk/emner/internet-og-apps/billeder-paa-internettet

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/sep/aendret-praksis-i-forhold-til-billeder-paa-internettet/

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/billedbrug-paa-nettet-bliver-nemmere

💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.