Generalforsamling 2011

GENERALFORSAMLING  I EGF

Tirsdag, den 12. april 2011


Ad. 1 – Valg af dirigent
Ingrid Lykke Stokholm blev foreslået og valgt. Ingrid Stokholm konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved bekendtgørelse i samtlige programmer ved forårsopvisningen og ved opslag på hjemmesiden.
 
Ad. 2 – Bestyrelsens beretning
Solvejg aflagde beretning for tiden siden sidste generalforsamling i april 2010 til nu.
Beretningen vedhæftes som bilag til dette referat.
Beretningen blev godkendt.
 
Ad. 3 – Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Jytte Jensen omdelte og gennemgik årsregnskabet for 2010, der udviste et overskud i E.G.F. efter afskrivning på kr. 114.442,53. Jytte oplyser dog, at foreningen har fået en regning fra Esbjerg Kommune på ca. kr. 78.000 (udgørende krav på tilbagebetaling af tilskud tilbage fra 2006). Hytten har i 2010 givet et overskud på kr. 5.019,87.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
Ad. 4 – Valg af kasserer
Jytte Jensen blev foreslået og genvalgt.
 
Ad. 5 – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Betina Lauridsen, Dorte Jørgensen og Liza Ebsen er på valg. Dorte Jørgensen og Liza Ebsen ønsker ikke genvalg.
 
Betina Lauridsen blev foreslået og genvalgt. Henriette Klitaa blev foreslået og nyvalgt.
 
Forslag om at kontakte Stine Selvejers mor om hun evt. kunne være interesseret i at besætte den ledige plads i bestyrelsen (Annette Andersen (Lines mor), der ellers havde givet tilsagn om at opstille til bestyrelsen – havde trukket sig kort før mødets start).
 
Ad. 6 – Valg af revisor
Kaj Andersen blev foreslået og genvalgt.
 
Ad. 7 – Valg af revisorsuppleant
Inga Henriksen blev foreslået og genvalgt.
 
Ad. 8 – Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
 
Ad. 9 – Eventuelt
Cristina Klitaa forespurgte om foreningen kunne være interesseret i at starte et BUGG hold op – der er tale om svensk pardans. Foreningen er umiddelbart positivt indstillet og der arbejdes videre herpå.
 
Formanden har fået brev fra Hans’ motionsherrer – de ønsker at fortsætte holdet næste sæson.
 
Ad. 10 – Havemoses Pokal/Jubilæumslegat
Havemoses Pokal – I år ingen kandidater.
 
Jubilæumslegatet tildeltes i år Betina Lauridsen for hendes store indsats med at få den nye hjemmeside etableret og ajourføring heraf.

Solvejg bød velkommen til de i alt 10 fremmødte.
 
DAGSORDEN:
 
1.      Valg af dirigent.
2.      Bestyrelsens beretning v/Solvejg.
3.      Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/Jytte.
4.      Valg af kasserer.
5.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6.      Valg af revisor.
7.      Valg af revisorsuppleant.
8.      Indkomne forslag.
9.      Eventuelt.
10. Havemoses pokal/jubilæumslegat.
💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.