Privatlivspolitik EGF

Senest ændret den 05-06-2018

Du kan downloade privatlivspolitikken som PDF eller læse politikken herunder.


Esbjerg Gymnastik Forenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Esbjerg Gymnastik Forening (EGF) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:

Kirsten Klitaa
Torvegade 123
6700 Esbjerg
Tlf.: 2028 1124
Mail: kk1@youmail.dk

EGF CVR: 32574297
EGF Website: www.egf.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
1. Medlemsoplysninger:
 Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
Ingen
2. Oplysninger om ledere og trænere:
 Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Andre oplysninger om tillidsposter el. andre hverv i relation til foreningen.
Kurser
Bankkontonummer.
 Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
CPR-nummer.
Oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne således:
1. Fra dig selv.
2. Fra offentlige myndigheder
3. Fra idrættens hovedorganisationer.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
1. Medlemmer:
 Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 Administration af din relation til os.
2. Ledere og trænere:
 Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen.
 Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 Opfyldelse af lovkrav.
 Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 Administration af din relation til os.

Lovlige grunde til behandling er primært:

1. Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
2. Nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.
3. Behandling efter lovkrav.
4. Behandling med samtykke.

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Behandling af dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen vil primært omfatte behandling i forbindelse med:
1. Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
2. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
3. Håndtering af sportslige aktiviteter, sociale arrangementer samt andre aktiviteter
4. Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
5. Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til
DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
6. Videregivelse af oplysninger om ledere og træner til idrætsorganisationer som EGF er medlem af,
for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse.
7. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om
forældrene.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der kræver samtykke.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække
det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i
stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og
med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som
foreningen er medlem af.
Personoplysninger videregives ikke til firmaer med henblik på markedsføring uden dit samtykke

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
1. Medlemmer:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3
år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
2. Ulønnede ledere og trænere:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3
år efter dit virke er ophørt
3. Lønnede ledere og trænere:
Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
bilaget drejer sig om.
Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter
arbejdet er ophørt
4. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så
længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om
dig:
1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
3. Retten til berigtigelse
4. Retten til sletning
5. Retten til begrænsning af behandling
6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
7. Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig
til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil blive meddelt på vores hjemmeside.

💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.