VEDTÆGTER

FOR

ESBJERG GYMNASTIKFORENING

Navn og hjemsted
§ 1.
 
Foreningens navn er Esbjerg Gymnastikforening og kan angives med bogstaverne E.G.F.
 
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune og foreningens mærke er Esbjerg Byvåben.
 
Formål
§ 2.
 
Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for at samle og aktivere børn, unge og ældre med henblik på at medlemmerne kan dyrke motion, få velvære og dygtiggøre sig og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til de af foreningen praktiserede former for gymnastik.
 
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
 
Medlemskab
§ 3.
 
Som aktivt medlem kan optages enhver, som indmeldes på et af foreningens hold eller hos et bestyrelsesmedlem.
 
Udmeldelse kan kun ske ved meddelelse til samme og kun til en sæsons ophør eller samtidig med et holds ophør.
 
Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontin-gent, senet 1 måned efter, at der er rykket for det, jfr. nedenfor under § 4.
 
Efter anmodning kan medlemmer, der ophører med at dyrke gymnastik overføres som passive medlemmer.
 
Desuden kan bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.
 
Kontingent og medlemspligter
§ 4.
 
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
 
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 
Er et medlem i restance med kontingent medfører dette automatisk bortfald af medlemskab af foreningen, såfremt medlemmet ikke har betalt restancen, senest 1 måned efter, at der er rykket. Medlemskabets ophør fritager dog ikke for pligten til at betale hele det forfaldne kontingent, uanset hvilken periode det vedrører.
 
Medlemmer skal efterleve foreningens vedtægter og ordensregler og skal endvidere overholde de love foreningen er underkastet i kraft af medlemskab af en organisation, samt ordensreglementer for de af foreningen benyttede gymnastiksale, haller og lignende.
 
Forvolder et medlem skade på foreningens materiel, eller på materiel i øvrigt som foreningen er ansvarlig for, kan bestyrelsen kræve, at medlemmet erstatter skaden fuldt ud.
 
Generalforsamlingen
§ 5.
 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, så vidt muligt i april måned.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og kasserer.
  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor, jfr. § 9.
  7. Valg af revisorsuppleant, jfr. § 9.
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt.
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.
 
Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme.
 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Forældre til børn under 18 år kan stemme på generalforsamlingen samt deltage i bestyrelsen. Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
 
Såfremt ét stemmeberettiget medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige og hemmelige.
 
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørel-se i foreningens medlemsblad og evt. ved bekendtgørelse i én af byens aviser eller ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne.
 
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Bestyrelsens sammensætning og valg
§ 6.
 
Bestyrelsen består af 7 personer.
 
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt såvel aktive som passive medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen, består af en formand, næstformand, kasserer og sekretær og yderligere 3 medlemmer.
 
Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og kassereren og 3 bestyrelses-medlemmer på valg de ulige år.
 
Valg til suppleanter for bestyrelsen gælder i 2 år, således at begge suppleanter er på valg i lige år.
 
Funktionsårene følger tidspunkterne for generalforsamlingernes afholdelse.
 
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
 
·         Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
·         Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
·         Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
 
Bestyrelsens opgaver
§ 7.
 
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
 
Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes en særskilt beretning til kommunen.
 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til afholdelse af bestyrelsesmø-der. Det påhviler dog formanden at indkalde til konstituerende bestyrelsesmøde senest 1 måned efter generalforsamlingen.
 
Suppleanterne er berettigede til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, hvis medlemmer ikke behøver at være medlemmer af bestyrelsen.
 
Formanden leder bestyrelsesmøderne.
 
Formanden modtager, og om fornødent besvarer foreningens post eller videregiver den til rette vedkommende.
 
Formanden er bemyndiget til at træffe en foreløbig afgørelse i uopsættelige spørgsmål.
 
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder m.v.
 
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen (det vil sige mindst 4 medlemmer) er til stede.
 
Bestyrelsen kan fastsætte ordensregler for medlemmernes optræden samt sanktioner for overtrædelse heraf.
 
Bestyrelsen er bemyndiget til hvert år at lade afholde klubkonkurrencer på konkurrence-holdene.
 
Budget, regnskab og formueforhold
§ 8.
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Kassereren opkræver kontingenter og fører foreningens bogholderi samt udfærdiger senest 14 dage før den årlige generalforsamling årsregnskab for det forudgående år.
 
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
 
Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
 
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.
 
Revision
§ 9.
 
Revisor reviderer og påtegner hvert år inden den årlige generalforsamling det af kassereren udfærdigede årsregnskab.
 
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
Ved samlede tilskud på under kr. 300.000 revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.
 
Ved samlede tilskud på kr. 300.000 eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
 
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 
Tegning
§ 10.
 
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
Hæftelse
§ 11.
 
Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmod-tagerne har modtaget efter Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.
 
 
 
 
Vedtægtsændringer
§ 12.
 
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne kræves, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
 
Er der på generalforsamlingen ikke repræsenteret 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes senest 21 dage efter den ordinære generalforsamling.
 
I indkaldelsen skal formålet angives.
 
På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemme-flertal.
 
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav.
 
Ophør
§ 13.
 
Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan opløses.
 
Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal den opløsende generalforsamling træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens aktiver, dog skal den formue, der evt. er i behold anvendes til almennyttige (idrætslige) formål indenfor Folkeoplysningslovens område.
 
—–ooOoo—-
💙 TUSIND TAK 💙 

Vi skylder jer alle et stort TAK for den flotte opbakning ved vores opvisning i går 👏🏻

Alle hold var lettede og stolte over endelig at være på opvisningsgulvet igen, og det var fantastisk at se så mange på tilskuerpladserne 💪🏻

Der skal også lyde et kæmpe tak til alle gymnaster, instruktører og ikke mindst sponsorer og frivillige for at være med til at gøre vores opvisning til en kæmpe succes. Vi kunne ikke have gjort det uden jer! 💙

Esbjerg Gymnastik Forening

EGF-Hallen Haraldsgade 39-41
6700 Esbjerg
CVR.nr. 32574297

© 2020 Esbjerg Gymnastik Forening. Website udviklet af Hype Media.